Hoş Geldiniz ; Günlerden Saat
Şemail-i Şerif Bilgi Yarışması Soru ve Cevapları

Şemâil-i Şerif Bilgi Yarışmasının Soruları ve Cevapları
31 Mayıs 2014, 22:01

1. “Resul-iEkrem (s.a.v) Efendimiz Hazretlerinin göğsünün ortasında, mübârek göbeğinekadar kıldan elif gibi bir hat vardı…” Bu hat neyin alâmetidir?
CEVAP: a) Göğsünün yarıldığının
b) Merhametli olduğunun
c) Fiziğinin güzel olduğunun
d) Şefkatli olduğunun

2. Allah Resûlüküçüklüğünde ve Mirâca çıkarken melekler tarafından göğsü yarılmış ve içiyıkanarak… ne ile doldurulmuştur?
a) Feyz b)Tevazu
c) Korku CEVAP: d)İlim ve hikmet

3. Resûl-iEkrem (s.a.v)’in mübârek saçları mevzûunda çok değişik rivâyetler mevcuttur.Aşağıdakilerden hangisi bu rivayetlerden değildir?
a) Kulak ve boynu arasında,
b) Kulaklarının yarısına kadar,
c) Saçlarını kestirmediği zamanlardaomuzlarına kadar inerdi. Kestirdiği zamanlarda da bâzen kulaklarına kadar,bâzen kulak yarılarına, bâzen de kulak yumuşağına kadar uzatırdı.
CEVAP:d) Genellikle tamamen keserdi

4. Aşağıdakitanımlamalardan hangisi Hz. Ali’ye ait değildir?
a) Nebî (s.a.v) ne uzun ve ne de kısaidi. Orta boylu idi.
CEVAP:b) Gözleri yeşil idi.
c) Resûl-i Ekrem’den önce ve sonra onun gibisinigörmedim. O, yaratılmış fertlerin en güzelidir. Çünkü Rabbü’l-Âlemîn olanAllâh’ın sevgilisidir.
d) Elleri ve ayakları biraz irice,başları biraz büyükçe idi.

5. Hz. Hasan(r.a)’ın rivayetine göre Peygamber (s.a.v) Efendimizin konuşma şekliyle ilgiliverilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Birbiri ardınca hüzünlü düşünceleredalardı, dâima düşünceli idi.
b) Lüzumsuz ve gereksiz konuşmazdı.Sükûtu uzun olurdu.
c) Söze başlarken de bitirirken dedudakları ile konuşurdu. Efrâdını câmi ağyârını mânî kelimelerle gâyet güzel vevecîz konuşurdu.
CEVAP:d) Çok hızlı konuşurdu

6. Resûlullah(s.a.v) Efendimizi oturuşuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir kavmin yanına geldiğinde meclisinbittiği yere ilişip otururdu. Böyle yapılmasını da emrederdi.
b) Kendisine özel yerler edinmezdi.Belirli oturma yerleri edinmekten insanları nehyederdi.
c) Resûlullah (s.a.v) herhangi bir faydasöz konusu olmadan ne otururdu, ne de kalkardı.
CEVAP:d) Oturduğu yerden uzun süre kalkmazdı

7. Hz. Ali(r.a) buyuruyor ki: “Sallallâhu aleyhi vessellem’in sükûtu şu dört şeyihedeflerdi.” Aşağıdakilerden hangisi bu dört şeyden biri değildir?
CEVAP:a) Sabır b)Çekingenlik
c) Takdir d) Hilim

8.Aşağılardakilerden hangisi Hz. Ali’ye göre Peygamber (s.a.v) Efendimiz’inçekingenliğinin tecellî ettiği dört şeyin dışındadır?
a) Kendisine uyulması için en güzel olanıalmak
b) Vazgeçirmek amacıyla kötüden uzakdurmak
CEVAP:c) Fakir düşmemek için çalışmak
d)Ümmeti için yararlı olan hususlarda ictihad etmek

9. Hz. Aişe’yegöre Resûlullah (s.a.v)’ın en sevmediği huy ne idi?
a) Bağırmak
b) Çok konuşmak
CEVAP:c) Yalancılık
d) Sert bakmak

10. Resûlullah(s.a.v) yürürken sahabîleri ona görenasıl yürürlerdi?
a) Sağında yürürlerdi
b) Solunda yürürlerdi
CEVAP:c) Önünden yürürlerdi
d) Arkasından yürürlerdi

11. İbni Abbasanlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) yere oturur, yerde yerdi. Koyun sağardı vekölenin ………. (yeme) davetine (bile) icabet ederdi (büyüklenmezdi).” Rivayetegöre kölenin davet ettiği yemek hangisidir?
a) Buğday ekmeği
CEVAP:b) Arpa ekmeği
c) Süt çorbası
d) Hurma

12. Enes b.Malik (r.a) rivayetine göre Resûlullah (s.a.v) ihramlı iken nerede ayağındankan aldırmıştır?
a) Safa b) Merve
CEVAP:c) Melel d) Arafat

13. Resûlullah(s.a.v)’in İncil’de geçen adı nedir?
a) Muhammed
CEVAP:b) Ahmed
c) Barnabas
d) Mustafa

14. Resûlullah(s.a.v)’e Hâtemü’n Nebîyyîn vasfını hangi ayet vermiştir?
a) Ali İmran 144 b)Saff 6
c) Fetih 29 CEVAP: d)Ahzab 40

15. Resûlullah(s.a.v) vahiy geldikten sonra Mekke’de kaç yıl yaşamıştır?
a) 40 b) 23 CEVAP: c) 13 d)10

16. Resûlullah(s.a.v) hangi gün vefat etmiştir?
CEVAP:a) Pazartesi b)Salı
c) Çarşamba d)Perşembe

17. Resûlullah(s.a.v) Arafat’ta vakfede vefatından önce hangi ayetle İslam’ın tamamlandığınıbildirmiştir?
a) Hacc 2 b)Kalem 4
CEVAP:c) Maide 3 d)Muhammed 3

18. Resûlullah(s.a.v) hangi hanımının evinde vefat etmiştir?
a) Hz. Meymune b)Hz. Zeyneb
CEVAP:c) Hz. Aişe d) Ümmü Seleme

19. Hz. EbuBekir Resûlullah (s.a.v)’in vefatına üzülen insanları hangi ayetle sakinleştirmiştir?
CEVAP:a) Al-i İmran 144 b) Yasin 1-6
c) Fetih 29 d)Ahzab 21

20. Resûlullah(s.a.v) vefat edince kendisini kim yıkamıştı?
a) Hz. Ebu Bekir (r.a)
b) Hz. Ömer (r.a)
CEVAP:c) Hz. Ali (r.a)
d) Hz. Ebu Hureyre (r.a)

21. Hz. OsmanHabeşistan’a Resûlullah (s.a.v)’in kızı olan hangi hanımı ile gitmiştir?
a) Ümmü Gülsüm (r.a)
CEVAP:b) Rukiye (r.a)
c) Zeyneb (r.a)
d) Fatıma (r.a)

22. Bureyde(r.a)’den gelen rivayete göre Resûlullah (s.a.v) nazarında erkeklerin vekadınların en sevimlisi kimdir?
a) Hz. Hatice – Hz. Ali
CEVAP:b) Hz. Fatma-Hz. Ali
c) Hz. Aişe – Hz. Ebu Bekir
d) Hz. Fatıma – Hz. Ömer

23. Hz. Aişe(r.a) validemiz kaç yıl yaşamıştır?
a) 30 b) 35 c) 55 CEVAP: d)63

24. Resûlullah(s.a.v)’in eşlerinden Hz. Ömer’in kızı kimdir?
a) Hz. Ümmü Seleme (r.a)
CEVAP:b) Hz. Hafsa
c) Hz. Sevde (r.a)
d) Hz. Ümmü Hani (r.a)

25. Mü’minlerinannelerinden en son vefat eden annemiz kimdir?
a) Hz. Aişe (r.a)
b) Hz. Hafsa (r.a)
CEVAP:c) Hz. Ümmü Seleme (r.a)
d) Hz. Sevde (r.a)

26. Resûlullah(s.a.v)’i İslam selamı ile ilk selamlayan sahabi kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir (r.a)
b) Hz. Ömer (r.a)
CEVAP:c) Ebu Zer (r.a)
d) Enes b. Malik (r.a)

27. Resûlullah(s.a.v) kimlere şaka yapmamıştır?
a) Kadınlara
b) Enes b. Malik (r.a)
c) Zahir (r.a)
CEVAP:d) Muaz b. Cebel (r.a)

28. HangisiResûlullah (s.a.v)’in şiire tavrını yansıtmaz?
a) “Sizden birinizin karnını irinle doldurması, onun içini şiirledoldurmasından daha iyidir.”
CEVAP:b) Şiir câiz değildir.
c) Resûlullah (s.a.v) beğendiği şiirleri kendi ifadeleri arasında aynentekrarlamıştır.
d) Şairleri himayesine almıştır.

29. Resûlullah(s.a.v) evindeki zamanında neye vakit ayırmazdı?
a) İbadet b)Ailesi
c) Şahsi işleri CEVAP: d)Elçilerin kabulü

30. Hz. Ömerkaç yıl halife olmuştur?
a) 6 b) 8 CEVAP: c) 10 d)12

31. Kendisiniboşamasına rağmen kocasından şikâyet etmeyen hanım kimin eşiydi?
a) Resûlullah (s.a.v)
b) Zeyd b. Harise (r.a)
CEVAP:c) Ebu Zer (r.a)
d) Ömer b. Hattab (r.a)

32. Hz. Aişe’yegöre eş olma bakımından Resûlullah (s.a.v) kendini kime benzetmiştir?
a) Hz. İbrahim (a.s)
b) Hz. Osman (r.a)
c) Hz. Ebu Bekir (r.a)
CEVAP:d) Ebu Zer (r.a)

33. Resûlullah(s.a.v)’in uykusu ile ilgili hangisi söylenebilir?
a) Gözü uyumazdı.
b) Her halde yatsıdan sonra yatardı.
CEVAP:c) Doğan güneşin sıcaklığı ile uyandığı olmuştır
d) Tek bir yatış şekli vardı.

34. Resûlullah(s.a.v)’in “ölümden başka her şeye karşı kendini emniyete almış olursun”buyurarak uyumadan önce okunmasını tavsiye ettiği sureler hangileridir?
a) Muavvizeteyn
b) Kafirun-İhlas
c) Felak-Nas
CEVAP:d) Fatiha- İhlas

35. HangisiResûlullah (s.a.v)’in kullandığı döşeklerden biri değildir?
CEVAP:a) Yün yatak
b) Hurma lifinden yatak
c) Kanepe
d) Dörde katlı battaniye

36. İslamikaynaklar Resûlullah (s.a.v)’in ibadet hayatı ile ilgili en çok hangikonulardan bahseder?
a) Farz namaz CEVAP: b)Nafileler
c) Ramazan orucu d)Hac

37. Resûlullah(s.a.v) ibadet düşkünü sahâbîlere üzerimizde kimlerin hakkı olduğunu buyururkenhangisini saymamıştır?
a) Bedenin b) Eşlerin
c) Misafirlerin CEVAP: d) Allah’ın

38. Hz. Âişe(r.a)’nın rivayetine göre Resûlullah (s.a.v) geceleyin teheccüt namazınakalkamazsa ne yapardı?
a) Nafile namaz olduğu için bazen terk ederdi
CEVAP:b) Gündüz on iki rekât namaz kılardı
c) Ertesi gece namazını daha uzun kılardı
d) Gündüz oruç tutardı

39. Resûlullah(s.a.v) hangi vakitte vitir kılmamıştır?
a) Gecenin başında
b) Gecenin ortasında
c) Gecenin sonunda
CEVAP:d) Yatsıyı kılmadan

40. Oruç nezaman farz kılınmıştır?
a) Hicretten iki yıl önce
CEVAP:b) Hicri ikinci yıl
c) Hüzün yılında
d) Nübüvvetin ikinci yılı

41. Câhiliyedevrinde oruç hangi sebeple tutulurdu?
a) Nefis terbiyesi
b) Gösteriş
c) Mecburiyet
CEVAP:d) Bela ve sıkıntılardan sakınmak

42. İnsanlarınmelekleri görmelerinin caiz olduğuna delil olan hadisede melekleri bulutgölgesi gibi gören sahâbî kimdir?
CEVAP:a) Üseyd b. Hudayr (r.a)
b) Musab b. Umeyr (r.a)
c) Selman-ı Farisî (r.a)
d) Zeyd b. Erkâm (r.a)

43. Ubeydetü’s–Selmânî (r.a)’ın “benim nazarımda yeryüzünde meydana çıkmış olan ve yeraltında medfun bulunan bütün altın ve gümüş hazinelerinden daha kıymetlidir vedaha sevimlidir” dediği şey nedir?
CEVAP:a) Resûlullah (s.a.v)’in bir tel saçı
b) Resûlullah (s.a.v)’e ait olan hırka
c) Resûlullah (s.a.v)’in yaslandığı kütük
d) Resûlullah (s.a.v)’in kıldırdığı bir rekat namaz

44. Resûlullah(s.a.v) kaç umre yapmıştır?
a) 1 b) 2 c) 3 CEVAP: d)4

45. Resûlullah(s.a.v)’in şaban ayında çok oruç tutmasının sebeplerinden biri olarak sayılmamıştır?
a) Sene içinde öleceklerin isminin bu ayda yazılıyor olması
b) İnsanların bu aydan gafil olmaları
CEVAP:c) Bu ay Allah’ın ayı olduğu için
d) Ramazan’ı tazim için

46. Resûl-iEkrem (s.a.v.) hangi olay üzerine “Ay ve güneş hiç kimsenin ölümü ve doğumuiçin tutulmazlar.” buyurmuştur?
a) Oğlu Hz. Abdullah’ın vefatı
b) Oğlu Hz. Kasım’ın vefatı
CEVAP:c) Oğlu İbrahim’in vefatı
d) Kızı Hz. Rukiye’nin vefatı

47. PeygamberEfendimiz (s.a.v.) daha çok kimlerle şakalaşırdı?
a) Önemli görevlere getirdiği kimseler
b) Yakın arkadaşları
CEVAP:c) Çocuklar
d) Zenginler

48. Ashab-ıKiramın “Ya Resûlullah (s.a.v.) siz bizim şaka yapmamızı yasaklıyorsunuz, fakatkendiniz bizimle latifeler yapıyorsunuz” dediklerinde Peygamberimizin cevabı neolmuştur?
a) “Evet, ama benim şakalarım ölçülü.”
CEVAP:b) “Evet, Ne var ki, ben Haktan başka bir şey söylemiyorum.”
c) “Evet, Ne var ki, benim şakalarım gerçeklik sınırını aşmaz.”
d) “Doğru söylüyorsunuz. Lakin ben şakalarımı adalet ölçüsündesöylüyorum.”

49. Peygamberimizin(s.a.v.) hanımlarına: “Ya bu imkân ve şartlar altında benim nikâhımda yaşarsınızya da babalarınızın evine gidersiniz! Size bir ay müsâde! Düşünün, taşınınkarar verin!” tarzındaki ültimatonu tarihe ne adla geçmiştir?
a) Kalem Kırtas olayı
b) Hanımlarına Tahyir olayı
c) Birru Maune olayı
CEVAP:d) İlâ ve Tahyir olayı

50.Resulullah(s.a.v.) uyku için hangi vakti seçerdi?
a) Yatsı namazından önce ve Teheccüdden önce
b) Öğle vaktinden önce
c) Yatsı namazından önce ve sabah namazından sonra
CEVAP:d) Yatsı namazından sonra ve sabah namazından önce

51. Resulullah(s.a.v.) Efendimiz “cennet ehli uyur mu?” şeklindeki soruya nasıl cevapvermiştir?
a) “Evet, cennette her istenilen vardır.”
b) “Uyku güzel bir hal değildir. Cennet ise güzellikler yurdudur.”
CEVAP:c) “Uyku ölümün ikiz kardeşidir; cennet ehli ise ölmez.”
d) “Uyku ölüm gibidir. Ölümden sonra ise ölüm yoktur.”

52. Peygamberimizinyatmadan önce okuduğu sureler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Fatiha b)İhlas
c) Kafirun CEVAP: d)Nasr

53. Hz. Hasan(r.a) Efendimiz kaç yaşında vefat etmiştir?
a) 35 b) 50 c) 55 CEVAP: d)47

54. Hz. Âişe(r.ah)’den gelen rivayete göre Peygamber (s.a.v.) Efendimiz gece teheccüdnamazını sabah kaç rekât olarak kılardı?
a) 13 rekat b)10 rekat
CEVAP:c) 12 rekat d)8 rekat

55. Nasr suresinazil olduğunda Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ecelinin yaklaştığına işaretedildiğini anlayan ve ağlayan sahabe kimdir?
CEVAP:a) Hz. Ebubekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman

56. Peygamber(s.a.v.) Efendimizin “Her kim farz namazların sonunda ……. Okursa, o kimsenincennete girmesine ölümden başka engel kalmaz” buyurduğu sureler hangileridir?
a) Âyete’l- Kürsi ile Fatiha suresi
CEVAP:b) Âyete’l-Kürsi ile İhlas suresi
c) Âyete’l-Kürsi ile Amenerrasülü
d) Âyete’l-Kürsi ile Felak ve Nas

57. Hanginamazdan sonra nafile namaz kılmak sadece Peygamber (s.a.v.) Efendimize ait birözelliktir?
a) Sabah namazının farzından sonra
b) Akşam namazının farzından önce
CEVAP:c) İkindi namazından sonra
d) Yatsı namazından önce

58. Peygamber(s.a.v.) Efendimiz Vedâ Haccında haccın hangi çeşidini ifa etmiştir?
a) İfrad haccı
b) Temettü haccı
CEVAP:c) Kıran haccı
d) Umre ve İfrad haccı

59. Peygamber(s.a.v.) Efendimizin haccda Arafat’dan Müzdelife’ye kadar redifi (arkadan gelenkimse) olarak görevlendirdiği sahabe kimdir?
a) Hz. Ali
CEVAP:b) Hz. Üsame İbn-i Zeyd
c) Hz. Bilâli Habeşi
d) Hz. Fadl İbn-i Abbas

60. Hâlid İbn-iVelid (r.a.)’in sarığında Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in birkaç tane mübareksaçından bulunması ve bu şekilde hangi gazaya katılsa zafer nasip olması neyeörnektir?
a) Tevafuk CEVAP:b)Teberrûk
c) Tevekkül d)Te’vil

61. Peygamber(s.a.v.) Efendimiz mübarek ömürlerinde kaç tane hac yapmışlardır?
CEVAP:a) 1 b) 2 c) 3 d)4

62. Ömürde birkere olsun Peygamber (s.a.v.) Efendimize salâvat getirmenin hükmü nedir?
CEVAP:a) Farz b)Vacip
c) Sünnet d)Müstehab

63. Peygamber(s.a.v.) Efendimizin en çok oruç tuttuğu ay hangisidir?
a) Receb b)Şevval
CEVAP:c) Şaban d)Muharrem

64.Müelliflerin rivayetlerine göre Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Vedâ Haccından sonra kaç gün ömür sürmüşlerdir?
a) 90, 91 CEVAP: b)81, 82
c) 72, 73 d)64, 65

65.Allah-u Teâlâ’nın “Onun mükâfatını da ben veririm” buyurduğu ibadet hangisidir?
a) Nafile namaz b)Farz namaz
c) Gizli sadaka CEVAP: d)Oruç

66. Resûlullah(s.a.v) çok kızdığı zaman kınama mahiyetinde ne derdi?
a) Yüzü toprak olası
CEVAP:b) Alnı toprak olası
c) Eli toprak olası
d) Yüzü çamur olası

67. Resûlullah(s.a.v) : “Her dinin bir ahlak düzeni vardır; İslam’ın ahlak düzeni de……….üzerine kurulmuştur” buyurmuştur. Hadisi tamamlayan şık hangisidir?
a) Kardeşlik b) Dürüstlük
c) Erdem CEVAP: d) Hayâ

68. Resûlullah (s.a.v) Efendimiz, Nübüvvet mührü ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mühr-ü Nübüvvet, sırtında cilt altında hafif yumrulaşmış, gül goncasıgibiydi.
b) Mühr-ü Nübüvveti, sırtındacildinden biraz yüksekçe idi. Etrâfında inci gibi (küçük, küçük) benler vardı.
c) Resûlullah (s.a.v) vefatettiğinde sırtındaki mühür kaybolmuştur
CEVAP:d) Mührün rengi siyah idi.

69.Peygamberimiz giyecek izâr bulamayan kimseye ne giymesini tavsiye etmiştir?
a) Sarık b)Pantolon
c) Elbise CEVAP: d) Şalvar(serâvil)

70. Hz. Osman(r.a)’ın halifeliği kaç yıl sürmüştür?
a) 5 b) 8 c) 10 CEVAP: d)11

71. Resûl-iEkrem şöyle buyurmuşlardır: “…Cebrâil göğsümü yararak kalbimi çıkardı. İçiniaçarak altından bir leğen içinde ……… ile yıkadı ve tekrar yerine yerleştirdi.Sonra da sırtımı mühürledi.” Bu hadîs-i şerîfe göre Efendimizin kalbi ne ileyıkanmıştır?
CEVAP:a) Zemzemsuyu b) Sabır
c) Şükür d) Tevekkül

72.Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in giyim tarzı ile ilgili verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır?
a)Ayaklarına giydikleri ayakkabı çeşidi ise na’leyn adı verilen sandal tipipabuçla, huffeyn denilen mest tipi ayakkabılardır.
b)Çoraplara değil, mestlere meshetmiştir.
c) Resûl-iEkrem (s.a.v)’in giydiği sandal tipi pabuçlar, çorap giymeye elverişli değildir.
CEVAP:d) Renklikıyafetler giymeyi severdi.

73. Peygamberimizinmestleri konusunda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
CEVAP:a)Kendilerine iki ayrı yerden mest-potin hediye edilmiştir. Bunlardan birisi,devrin Habeşistan Necâşisi Ashame tarafından gönderilmiştir. Diğeri de,ashabtan Dihyet’ül-Kelbî (r.a)’in hediyesidir.
b)Mestlerinin rengi kahverengidir.
c)Mestlerine dört gün boyunca mesh ederdi.
d)Mestlerini Hz. Aişe (r.a) hediye etmiştir.

74.Resûlullah (s.a.v) Efendimizin Pabuçları ile ilgili verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
a)Resûlullah (s.a.v) Efendimiz iki tip ayakkabı giymişlerdir.
b) Altı,tek veya çift köseleden yapılmıştır. Ayağın üstüne gelecek şekilde köprü gibibir tasması vardır.
c) Biribaşparmakla yanındaki parmak, diğeri de ortaparmakla onun yanındaki parmakarasından geçen iki tane bağı vardır.
CEVAP:d) Çoksayıda pabucu vardı.

75. Hurâfe nedemektir?
a) Harfler CEVAP: b) Uzrekabilesinden bir adam
c) Koğuculuk d) Gıybet

76.Resûlullah (s.a.v) Efendimizin Yüzük-Mührü ile ilgili verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır
a)Resûlullah (s.a.v) Efendimizin mühr-i şerîfleri gümüşten yapılmıştı ve kaşlıidi.
b) Kaşınınüzerine “Muhammed Resûlullah” ibâresinin üç kelimesi, birer satır hâlinde istifedilerek kazınmıştı
c) Resûl-iEkrem (s.a.v) sırf süs için yüzük yaptırmamıştır.
CEVAP:d) Yüzükmührü üç tane idi.

77.Resûlullah (s.a.v) Efendimizin yüzüklerini takış tarzı ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz.Peygamber (s.a.v) yüzüğü sağ ellerine takarlardı.
b)Parmağına taktığı zaman, kaşını avucunun içine taraf takarlardı.
c) Nebî(s.a.v), helâya girdiği zaman mührünü (yüzüğünü) parmağından çıkarırlardı.
CEVAP:d) Yüzüğübaşparmağına takarlardı.

78.Resûlullah (s.a.v) Efendimizin kılıçlarının evsâfı ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Resûlullah (s.a.v)’in kılıcının kabzası gümüştendi.
b) Resûl-iEkrem (s.a.v)’in dokuz adet kılıcı vardı.
c) Resûlullah (s.a.v)’in Bedir gazâsında sâhib olduğu kılıcın adı Zü’l-fikâr’dır ve hiçbir gazâda yanlarından ayırmadılar.
CEVAP:d) Ensevdiği hediye kılıç idi.

79.Resûlullah (s.a.v) Efendimizin sarıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
a) Fetihgünü Kâbe’nin kapısında halka hitâb ederken, mübârek başlarında siyah bir sarık vardı
b) Değişik renklerde sarık kullanmışlardır.
c) Cuma vebayram günleri kırmızı cübbesini giydiklerinde kırmızı sarıklarını da dolarlardı.
CEVAP:d) En sevdiği sarık sarı renkli olan idi.

80. Resulullah(s.a.v.)’in kesinlikle tavsiye etmediği ve “Kalk bu uyku cehennem halkının uykusudur” diye buyurduğu yatış şekli hangisidir?
a) Sırt üstü yatış CEVAP: b)Yüz üstü yatış
c) Sol tarafa yatış d)Sağ tarafa yatış

BİLGİLER
tarafından 10 Haziran 2014 - 17:49 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar kere Okunmuştur.
ETİKETLER
PAYLAŞ